Den andliga meditations-bönen som Jmmanuel (Jesus) delgav oss

Förklarat och refererat av Eliiza


Läses lämpligen dagligen på det tyska språket och vid samma tid på dygnet för bästa effekt.


Mein Geist der du bist in Allmacht.

Dein Name sei geheiligt.

Dein Reich inkarnire sich in mir.

Deine Kraft entfalte sich in mir, auf Erden und in den Himmeln.

Mein tägliches Brot gib mir heute.

So ich erkenne mein Schuld und ich erkenne die Wahrheit.

Und führe mich nicht in Versuchung und Verwirrung, sondern erlöse mich vom Irrtum.

Denn dein ist das Reich in mir und die kraft und das wissen in Ewigkeit.

---

Min ande, du som är i allmakten.

Ditt namn vare helgat.

Ditt rike förkroppsligas i mig.

Din kraft utvecklar sig i mig, på Jorden och i himlen.

Mitt dagliga bröd giv mig idag,

Så att jag inser min skuld och jag igenkänner det sanna.

Och led mig inte in i frestelse och förvirring, utan fria mig från villfarelse.

Ty ditt är riket i mig och kraften och kunskapen i evighet.
När man ber en bön så skall den ställas till sin egen ande, d.v.s. åkalla andens allmakt inom sig själv i förvissning om att dess kraft är oändlig. Tyskan är ett språk som härstammar i direkt nedstigande led från det flera hundratusen år gamla gammal-lyranska pråket och i den tyska versionen av Jesu/Jmmanuels bön finns en speciell kod inlagd som talar direkt till den andliga sidan av människan. Detta medför att läsare inte behöver kunna språket eller förstå texten i sitt medvetande när man läser den, men den andliga sidan och det undermedvetna kommer däremot att förstå budskapet. I den svenska versionen, som är översatt från tyskan, går det mesta av koden däremot förlorad, men här finns i stället möjlighet att förstå texten i sitt medvetna tänkande, vilket även detta utvecklar den andliga sidan.

Vissa saker formuleras eller betecknas alltså på annat sätt i det andliga tänkandet än i det medvetna tänkandet. Den normalmedvetna människan känner därför inte till den djupare betydelsen av åtskilliga begrepp. Det andligt undermedvetna kan lätt förstå och bearbeta den andliga tankeformen. Därför skall rent andliga tankeformer användas i en bön. Människan behöver alltså inte förstå det i sitt medvetande.

När däremot religiösa ledare framställer "pladder-böner", som oandliga människor kan få förklarade för sig och kan förstå medvetandemässigt, är också människorna utlämnade åt den religiös-sekteristiska religionens svekfulla vilseledning. För när böner riktas till det som med ord och mening är begripligt för människan, så växer tron på detta, vilket gör henne till slav under den uppdiktade tron. Jesu/Jmmanuels bön utformades därför så, att människan inte skall kunna förstå ordens verkliga innebörd. Därmed löper hon inte risken att falla offer för en vilseledande tro.


Läs om "Salome" Fredsmeditation här

Läs om Pentrameditation här


(Källa: FIGU.)